Bijstandsuitkering en een erfenis

Bijstand en erfenis een goede combinatie?

Waar moet je op letten als je een erfenis verkrijgt van een ouder en je hebt een bijstandsuitkering?

Bijstandsuitkering / Participatiewet
Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet (hierna PW). Deze wet bevat o.a. regels voor bijstandsverlening.
Als je over onvoldoende middelen beschikt om te voorzien in de noodzakelijke kosten van bestaan, kan je een beroep doen op een bijstandsuitkering. Bijstand biedt een aanvulling op de aanwezige voorzieningen tot maximaal het bestaansminimum. Als je voor bijstand in aanmerking wenst te komen is een inkomens – en vermogenspositie van belang. Dat betekent: heb je voldoende inkomen of vermogen dan heb je geen recht op bijstand.
Voor de beoordeling of iemand voldoende inkomen of vermogen heeft, worden in beginsel alle vermogens- en inkomensbestanddelen in aanmerking genomen.

Onder vermogen wordt verstaan: de waarde van de bezittingen waarover men kan beschikken, verminderd met de aanwezige schulden.

Verkrijgen van een erfenis
Ben je gerechtigd in een erfenis en maak je gebruik van een bijstandsuitkering dan wil je weten of die erfenis van invloed is op je uitkering.
Zoals hierboven staat vermeld is dat mede afhankelijk van de vraag of je vrijelijk kan beschikken over de erfenis. Kan je vrijelijk beschikken over het vermogen dan zal je de uitkeringsinstantie hiervan op de hoogte moeten stellen. Zij kunnen dan berekenen of de erfenis van invloed is op je uitkering.
Informeer je de uitkeringsinstantie niet dan loop je het risico dat je alle eerder onterecht verkregen uitkeringsgelden moet terugbetalen.

Verkrijging niet-opeisbare vordering
Maar hoe werkt dit als je een niet-opeisbare vordering verkrijgt op de langstlevende ouder. En je pas na het overlijden van de langstlevende over de erfenis kan beschikken? Denk aan de situatie dat je ouders geen testament hebben of een testament hebben waarin de zogenaamde wettelijke verdeling van toepassing is verklaard.

Uitgangspunt is dat bij het vaststellen van de aanspraak op de erfenis niet het moment dat de erflater overlijdt belangrijk is, maar het moment dat de bijstandsgerechtigde over het erfdeel kan beschikken.

Conclusie
Dat betekent dus dat zolang een bijstandsgerechtigde niet (redelijkerwijs) over geërfd vermogen kan beschikken, men gedurende die periode gewoon de bijstandsuitkering kan ontvangen. Zodra de bijstandsgerechtigde over het geërfde vermogen kan beschikken, kan de gemeente de verleende bijstand terugvorderen.

Meer weten? Neem contact op met Mooi Nalaten?

Scroll naar boven