Kunst erven en erfbelasting

Stel u erft een kunstvoorwerp met een aanzienlijke waarde. Moet u daarover erfbelasting betalen?

Stel u erft een schilderij met een getaxeerde waarde van € 450.000,-.
Als verkrijger bent over dit bedrag erfbelasting verschuldigd. Voor de berekening van de erfbelasting wordt gekeken naar de waarde van het schilderij. U moet derhalve een behoorlijk bedrag aan erfbelasting betalen. Dit heeft u niet zomaar op de plank liggen. Wat nu?

Voor deze situatie bestaat een bijzondere regeling. U kunt een kwijtschelding krijgen voor de erfbelasting in ruil voor het overdragen van het schilderij. Indien u een beroep wilt doen op deze kwijtschelding moet het gaan om kunstvoorwerpen die van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang zijn. Dit is aan de orde als het voorwerp voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

 1. Het voorwerp is opgenomen in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen
  (Erfgoedwet);
 2. Het kunstvoorwerp staat niet in het register, maar
  voldoet wel aan de criteria voor aanwijzing en
  plaatsing in het register;
 3. Het voorwerp:
  a. Wordt regelmatig tentoongesteld;
  b. Is een hoogtepunt van een bekende kunstenaar;
  c. Is belangrijk vanwege zijn herkomst;
  d. Maakt deel uit van een waardevolle verzameling.

Het is geen vereiste dat het kunstvoorwerp door een Nederlandse kunstenaar is gemaakt of uit Nederland komt.

De staatssecretaris heeft nu goedgekeurd dat de kwijtscheldingsregeling ook kan worden toegepast als de langstlevende echtgenoot een voorwerp van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang overdraagt aan de Staat en verzoekt om hiermee ook de erfbelasting te voldoen die is verschuldigd over de onderbedelingsvorderingen van de kinderen. De goedkeuring geldt ook bij een ouderlijke boedelverdeling. Verzoeken om toepassing van de goedkeuring kunnen worden gericht aan de belastingdienst.

Wilt u meer weten over de kwijtschelding en erfbelasting? Of wilt. U advies over de erfbelasting neem dan contact op met Linda de Kleuver van Mooi Nalaten.

Scroll naar top