Algemene Voorwaarden

Gevestigd in Utrecht en geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 6815882

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: Mooi Nalaten
Opdrachtgever: Klant
Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepaalde werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

Artikel 2. Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s), waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij – voor zover mogelijk – van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3. Offertes en aanvaarding

1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft verstrekt. De door de opdrachtnemer opgestelde offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. De opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
3. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is de opdrachtnemer hier niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Nadat de opdrachtgever de opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven, zal er een opdracht tot dienstverlening ondertekend worden.

Artikel 4 Facturering en vergoeding

1. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan 1 maand kan de Opdrachtnemer het honorarium voor de verrichte werkzaamheden, zo nodig vermeerderd met voorschottenen declaraties van ingeschakelde derden, tussentijds in rekening brengen. Bij de factuur is een urenverantwoording opgenomen en indien van toepassing een overzicht van de reeds gemaakte en te vergoeden kosten.
2. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt Omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 5. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

De opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

1. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Indien dit voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft de opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden uit te laten voeren. Hij doet dit in overleg met de opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te garanderen.
3. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met de opdrachtgever zijn aangegaan.
4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte, onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorde te zijn.
5. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7. Wijziging van de opdracht, meerwerk

1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt de opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening. De opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de opdrachtgever in rekening brengen.
2. In afwijking van lid 1, brengt de opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling moet binnen 2 weken na de factuurdatum plaatsvinden.
2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De opdrachtnemer berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat de opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie bedragen € 50,00 per keer, exclusief btw en zijn voor rekening van opdrachtgever.
3. De opdrachtnemer heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, zijn alle kosten die gemaakt zijn om te kunnen vorderen voor de opdrachtgever. Zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke kosten.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Alle door de opdrachtnemer geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 10. Onderzoek, reclames en klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan de opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat de opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.
2. Als een klacht terecht is, verricht de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet de opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is de opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11. Opzegging

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien de opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. De opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, is wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

Artikel 13. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Als de opdrachtnemer aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet de opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt de opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Als de opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag de opdrachtnemer de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Voor aanvaarde opdrachten heeft de opdrachtnemer een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer dient bij zijn werkzaamheden de zorgvuldigheid in acht te nemen die van Opdrachtnemer kunnen worden verwacht.
2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de Opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van tweemaal het honorarium dat Opdrachtnemer voor de desbetreffende opdracht heeft ontvangen, met een maximum van vijftien duizend (15.000,00) euro, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid met betrekking tot de werkzaamheden die voor de betreffende dienstverlening in rekening is gebracht. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het gedeclareerde honorarium over de laatste zes maanden. **** Bovendien is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door de Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico van Opdrachtnemer.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht aan opdrachtnemer de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer.

Artikel 15. Vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien de opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden de opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 16. Overmacht

1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
3. De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Is de opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. De opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 17. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben verkregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
2. Moet de opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling. De wederpartij is niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 18. Intellectuele eigendom en auteursrechten

De opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19. Geschillen

1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie onderling op te lossen.
2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil onderling op te lossen, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Scroll naar boven